Korzystając ze strony akceptujesz warunki Regulaminu, Polityki Prywatności oraz Polityki dotyczącej plików cookie i podobnych technologii. Żeby dowiedzieć się więcej, przeczytaj naszą politykę prywatności.

3-2-1 SPRZEDANE! WARUNKI UŻYTKOWANIA

PROSIMY O UWAŻNE ZAPOZNANIE SIĘ Z REGULAMINEM 3-2-1 SPRZEDANE!. KORZYSTANIE Z NASZEJ PLATFORMY OZNACZA ZGODĘ Z PONIŻSZYMI POSTANOWIENIAMI.

 1. 1. Zgoda


  1.1 321sprzedane.pl sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Królowej Jadwigi 43, 61-872, Poznań, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000743149, o kapitale zakładowym wpłaconym w całości w wysokości 1 000 000,00 PLN, NIP: 5272859957 (dalej „Spółka”, „my” ,„nas”, „nasze”) świadczy usługi umożliwiające użytkownikom strony internetowej www.321sprzedane.pl i aplikacji mobilnej (dalej łącznie „Platforma”) umówienie wizyty w celu dokonania kontroli pojazdu mechanicznego (dalej: „Pojazd”) i uzyskanie orientacyjnej niewiążącej wyceny Pojazdu (dalej: „Usługa”). Korzystanie z Platformy i Usług podlega niniejszym warunkom świadczenia usług (dalej: „Regulamin”). W celu uniknięcia wątpliwości terminy „Ty”, „Twój”, „Ciebie” oznaczają każdą osobę, która korzysta lub uzyskuje dostęp, czy to manualnie czy automatycznie, do Platformy lub Usługi w jakikolwiek sposób, w tym także poprzez przeglądanie Platformy, zawartych tam treści.
   
  1.2 Korzystając z Platformy lub Usług, wyrażasz zgodę na świadczenie przez nas Usługi zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, a także zobowiązujesz się do jego przestrzegania. Brak akceptacji Regulaminu skutkuje brakiem możliwości świadczenia Usług na Twoją rzecz.


 2. 2. Zmiany Regulaminu


  2.1. Niniejszy Regulamin, może zostać przez nas zmieniony. O zmianach i terminach obowiązywania, poinformujemy na stronie internetowej Serwisu oraz drogą elektroniczną. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie nie wcześniej niż w ciągu 7 dni licząc od daty ich udostępnienia na stronie internetowej Serwisu. Usługi aktywowane przed wejściem w życie zmian Regulaminu, zarezerwowane terminy kontroli pojazdu, będą świadczone na dotychczasowych warunkach. W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu należy wysłać stosowne oświadczenie na adres e-mail: kontakt@321sprzedane.pl które będzie skutkować zakończeniem świadczenia Usługi i rozwiązaniem zawartej umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.


 3. 3. Opis


  3.1 Platforma umożliwia umówienie się na kontrolę używanego pojazdu w celu ewentualnego uzyskania oferty nabycia Pojazdu w sposób łatwy i wygodny. Możesz skorzystać z naszych Usług, wprowadzając swoje dane kontaktowe wraz z informacjami dotyczącymi pojazdu do formularza kontaktowego dostępnego na stronie głównej naszej Platformy. Na podstawie wprowadzonych przez Ciebie informacji, przedstawimy tymczasową, szacunkową wycenę pojazdu (dalej „Wycena Szacunkowa”), o której również poinformujemy w wiadomości e-mail. Pamiętaj, że Wycena Szacunkowa stanowi jedynie wartość orientacyjną, opartą wyłącznie na informacjach podanych w formularzu kontaktowym i nie jest prawnie wiążąca. Ostateczna wartość pojazdu zależna jest od wyniku kontroli i warunków rynkowych.
   
  3.2 Po otrzymaniu Wyceny Szacunkowej, za pośrednictwem Platformy możesz umówić termin kontroli pojazdu. Kontrola może zostać przeprowadzona w dowolnie wybranym przez Ciebie centrum kontroli. Umówienie kontroli zostanie potwierdzone pod warunkiem weryfikacji podanych danych kontaktowych przy wykorzystaniu jednorazowego hasła. Zmiana lub odwołanie wybranego terminu kontroli możliwe jest przy użyciu adresu email: kontakt@321sprzedane.pl. Umówienie terminu kontroli pojazdu potwierdzimy w wiadomości e-mail, w której otrzymasz informacje jak przygotować się do kontroli pojazdu.
   
  3.3 Zasady przeprowadzania kontroli określa załącznik do niniejszego Regulaminu i jest dostępny w każdym centrum kontroli. Umawiając się na kontrolę akceptujesz zasady przeprowadzania kontroli pojazdu.


 4. 4. Konto, Rejestracja, Dostęp


  4.1. Korzystanie z Platformy i Usług jest bezpłatne. Korzystanie z Portalu możliwe jest jednak wyłącznie przy pomocy urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet, wykorzystującego oprogramowanie służące do przeglądania jej zasobów.
   
  4.2. Pod warunkiem podania w formularzu kontaktowych odpowiednich danych, Usługa jest dostępna bez konieczności zakładania konta na Platformie. Akceptując niniejszy Regulamin, w formularzu kontaktowym, zobowiązujesz się podać dane prawdziwe, aktualne i kompletne, a dodatkowo w sytuacji jakikolwiek zmian zobowiązujesz się zaktualizować te dane niezwłocznie.
   
  4.3. Niniejszym wyrażasz zgodę na kontaktowanie się z Tobą przez nas i naszych dostawców za pośrednictwem wiadomości tekstowych lub telefonicznie w celu zapewnienia świadczenia Usług. Jeżeli wyraziłeś na to swoją odrębną zgodę, będziemy mogli kontaktować się z Tobą również w celach marketingowych.


 5. 5. Polityka Prywatności


  5.1. Dbamy o Twoją prywatność, chroniąc Twoje dane osobowe. Aby zrozumieć w jaki sposób postępujemy z Twoimi danymi osobowymi zapoznaj się z naszą polityką prywatności dostępną pod adresem https://www.321sprzedane.pl/polityka-prywatnosci/


 6. 6. Dozwolony Użytek


  6.1. Masz prawo dostępu, przeglądania i korzystania z Platformy wyłącznie w zakresie niezbędnym do korzystania z Usług. Niedozwolone jest korzystania z Platformy poprzez zamieszczanie treści, w tym opinii i innych danych, o charakterze bezprawnym. Przez treści o charakterze bezprawnym należy rozumieć w szczególności opinie naruszające obowiązujące przepisy prawa w tym prawa podmiotów trzecich. Za wszelkie umieszczone treści lub opinie odpowiadają wyłącznie ich autorzy. Zastrzegamy sobie prawo do edycji lub usunięcia treści o charakterze bezprawnym.
   
  6.2. Umieszczając treść, udzielasz nam niewyłącznej, nieodpłatnej licencji do korzystania z tych treści przez czas nieoznaczony, w Internecie, w celach związanych z prowadzeniem oraz promocją Portalu, w tym do publicznego udostępniania tych treści w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
   
  6.3. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych w niniejszym Regulaminie, wszelkie modyfikacje, powielanie, redystrybucja, ponowna publikacja, przesyłanie, publikowanie lub inne wykorzystywanie Platformy jest zabronione bez uprzedniej pisemnej zgody.
   
  6.4. Akceptując warunki niniejszego Regulaminu, zobowiązujesz się nie wysyłać wirusów ani podejmować działań, które mogłyby zakłócić lub zablokować należyte funkcjonowanie Platformy. W szczególności zobowiązujesz się nie korzystać z narzędzi do eksploracji lub pobierania danych z Platformy, z wyjątkiem wyszukiwarek internetowych (np. Google) i niekomercyjnych publicznych archiwów ( np. archive.org), które są zgodne z naszym plikiem robots.txt.


 7. 7. Informacje o zagrożeniach


  7.1. Pomimo stosowania odpowiednich systemów zabezpieczających przed szkodliwym oddziaływaniem osób trzecich, korzystanie z Platformy może się wiązać z potencjalnymi zagrożeniami. Zagrożenia, które powinny być brane pod uwagę to w szczególności: możliwość otrzymywania niezamówionej informacji handlowej, możliwość wysyłania fałszywych wiadomości elektronicznych, możliwość niedozwolonego podsłuchu lub wglądu w korespondencję, a także możliwość działania szkodliwego oprogramowania.


 8. 8. Ograniczenia


  8.1 321Sprzedane.pl nie gwarantuje że zakupi Twój pojazd ani, że zaoferowana przez nas cena będzie dla Ciebie atrakcyjna.
   
  8.2 321Sprzedane.pl nie ponosi odpowiedzialności za działanie systemów teleinformatycznych lub urządzeń niezależnych od 321Sprzedane.pl.
   
  8.3 321Sprzedane.pl nie ponosi odpowiedzialności za następstwa działań podjętych przez osoby trzecie z naruszeniem przepisów prawa lub naruszeniem postanowień Regulaminu.
   
  8.4 321Sprzedane.pl nie odpowiada za szkody za które zgodnie z prawem wyłączną odpowiedzialność ponosi osoba trzecia.
   
  8.5 321Sprzedane.pl nie ponosi odpowiedzialności działanie siły wyższej.


 9. 9. Odesłania


  9.1. Platforma może zawierać odesłania do stron internetowych innych podmiotów (dalej „Inne Witryny”), które nie są z nami w żaden sposób powiązane. Odwiedzając Inne Witryny możesz być zobowiązany do zaakceptowania regulaminów tych innych podmiotów. Zastrzegamy, że nie ponosimy odpowiedzialności za informacje zawarte na Innych Witrynach.


 10. 10. Reklamacje


  10.1. Masz prawo zgłaszać reklamacje w przypadku niewykonania bądź nienależytego wykonania przez nas Usług. Reklamacje należy zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: kontakt@321sprzedane.pl lub listem poleconym na adres Królowej Jadwigi 43, 61-782 Poznań, z dopiskiem „Reklamacja”.
   
  10.2. Reklamacja powinna zawierać Twoje dane (imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail i numer telefonu), bądź inne dane pozwalające na identyfikację, a także okoliczności uzasadniające reklamację.
   
  10.3. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 30 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli podane w reklamacji dane wymagają uzupełnienia, niezwłocznie zwrócimy się do Ciebie o wskazanie dodatkowych informacji w zakreślonym terminie.
   
  10.4. O rozstrzygnięciu reklamacji zostaniesz powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail lub adres korespondencyjny wskazany w reklamacji.


 11. 11. Postanowienia końcowe


  11.1. Akceptując niniejszy Regulamin zawierasz z nami umowę o świadczenie Usług. Świadczenie usług ma charakter bezterminowy. Możesz wypowiedzieć umowę dotyczącą w każdym czasie w drodze wypowiedzenia na piśmie na adres: Królowej Jadwigi 43, 61-782 Poznań albo przesłanego pocztą elektroniczną na adres: kontakt@321sprzedane.pl W przypadku uporczywego naruszania Regulaminu, umowa może zostać przez nas rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym.
   
  11.2. Prawem właściwym dla umowy, której przedmiotem są Usługi świadczone na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne.
   
  11.3. Niniejszy Regulamin oraz inne polityki, do których odsyła, stanowią kompletną i wyłączną umowę pomiędzy Tobą a nami oraz regulują zasady korzystania z Platformy. Regulamin zastępuje wszystkie wcześniejsze ustalenia, propozycje, umowy lub zapewnienia dokonywane pomiędzy stronami, niezależnie od ich ustnej bądź pisemnej formy.
   
  11.4. Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. informujemy, iż pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.


 12. Załącznik nr 1: Zasady prowadzenia kontroli pojazdów w Centrum Kontroli FCG


  1. Celem kontroli pojazdów prowadzonej przez 321Sprzedane.pl jest zidentyfikowanie i dokładna wycena Pojazdów, które mogą zostać nabyte przez 321Sprzedane.pl od ich obecnych właścicieli.
    
  2. Kontrola zostanie przeprowadzona w godzinach działania poszczególnych punktów inspekcji, przy czym ostatnia inspekcja nie może zostać rozpoczęta nie później jak 1.5 godziny przed zamknięciem punktu.
    
  3. Przeprowadzenie kontroli Pojazdu jest bezpłatne. Warunkiem przeprowadzenia kontroli jest wyrażenie przez właściciela Pojazdu zgody na przeprowadzenie kontroli (wraz z jazdą próbną i połączeniem się skanerem diagnostycznym), wykonanie dokładnych fotografii lub zapisu wideo pojazdu oraz zgody na zarejestrowanie informacji o Pojeździe i wynikach kontroli w informatycznych bazach danych 321Sprzedane.pl.
    
  4. Właściciel powinien stawić się w centrum kontroli na umówiony wcześniej termin kontroli w wybranym przez niego czasie wraz z:
  • dowodem rejestracyjnym;
  • dowodem osobistym lub paszportem
  • kartą pojazdu – jeżeli została wydana;
  • potwierdzeniem zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy * pojazdów mechanicznych (OC p.p.m.) zawartej dla Pojazdu;
  • potwierdzeniem kupna Pojazdu, który ma zostać poddany inspekcji
  • dwoma kompletami kluczy od Pojazdu - brak klucza obniża wartość Pojazdu;
  • książką serwisową - jeżeli jest dostępna;
  • instrukcją obsługi pojazdu - jeżeli jest dostępna;
  • homologacją zbiornika gazu wraz z dowodem płatności za jego instalację - w przypadku samochodów przerobionych na napęd gazowy
  • spisanymi kodami dostępu do elementów Pojazdu, które tego wymagają: np. radia, alarmu bezpieczeństwa
    
   Wraz z Pojazdem do centrum kontroli powinien stawić się jego aktualny właściciel widniejący w karcie pojazdu oraz dowodzie rejestracyjnym.
    
  1. Kontrola Pojazdu obejmuje sprawdzenie dokumentów Pojazdu, jazdę próbną, podstawową diagnostykę komputerową poprzez złącze OBD2 oraz przeprowadzenie czynności i badań zgodnie ze standardową listą czynności kontrolnych oraz wykonanie dokumentacji fotograficznej i zapisu wideo Pojazdu.
    
  2. Po kontroli właściciel Pojazdu nie otrzymuje jej wyników. Wyniki kontroli zawarte w raporcie z kontroli stanowią wyłączną własność 321Sprzedane.pl. Wyniki kontroli pojazdu zawarte w raporcie z kontroli stanowią ocenę pojazdu przez 321Sprzedane.pl wyłącznie na własne potrzeby 321Sprzedane.pl i nie mogą być wykorzystywane przez właściciela pojazdu w relacjach z osobami trzecimi.
    
  3. Wyniki kontroli stanowią podstawę do ewentualnego złożenia przez 321Sprzedane.pl właścicielowi pojazdu oferty nabycia pojazdu.
    
   8.W razie złożenia właścicielowi oferty nabycia pojazdu oferta jest ważna do momentu przemieszczenia pojazdu poza teren centrum kontroli, po zakończonej kontroli.